Chcemy zachęcić turystów do skorzystania z oferty lokali obiektów znajdujących się na Szlaku Kulinarnym Śląskie Smaki i do poznawania kulinarnych tradycji regionu. W tym celu przygotowaliśmy konkurs "Poznaj Śląskie Smaki – podróżuj po Szlaku Kulinarnym".

         Na czym on polega? Wystarczy zebrać 7 pieczątek w restauracjach Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki” na specjalnej ulotce i wysłać ją na adres:

Śląska Organizacja Turystyczna

ul. Mickiewicza 29

40-085 Katowice

 

A później pozostaje cieszyć się nagrodami!

Do wygrania gadżety Śląskich Smaków: kubki, fartuchy, torby, smycze i inne.

śląskie

 

REGULAMIN KONKURSU "POZNAJ ŚLĄSKIE SMAKI”

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Śląska Organizacja Turystyczna, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000196452, zwana dalej „Organizatorem"

2. Adres Organizatora: 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29.

3. Adres e-mail, poprzez który Organizator udziela informacji na temat konkursu: poczta@slaskiesmaki.pl.

4. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.slaskiesmaki.pl.

 

§2. Cele 

1. Celem konkursu jest zachęcenie do skorzystania z oferty obiektów znajdujących się na Szlaku Kulinarnym „Śląskie Smaki” i do czynnego zwiedzania atrakcji turystycznych oraz poznawania kulinarnych tradycji regionu.

 

§3. Zasady konkursu

1. Konkurs polega na zebraniu co najmniej 7 pieczątek w lokalach tworzących Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”, wymienionych w punkcie 2 niniejszego paragrafu regulaminu, w miejscu wyznaczonym na ulotce promocyjnej „Poznaj Śląskie Smaki”.

2. Lokale, które biorą udział w konkursie to członkowie Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki. Ich aktualna lista dostępna jest na stronie www.slaskiesmaki.pl.

3. Dokładne dane teleadresowe lokali, w których można zdobyć pieczątkę, znajdują się na stronie www.slaskiesmaki.pl oraz na stronach internetowych poszczególnych lokali.

4. Pieczątki należy zbierać w wyznaczonym na ulotce „Poznaj Śląskie Smaki” miejscu. Po wypełnieniu strona z pieczątkami stanowi kupon konkursowy. 

5. Ulotkę „Poznaj Śląskie Smaki” można otrzymać w lokalach, biorących udział w konkursie, w biurze Organizatora oraz w punktach informacji turystycznej, działających w miejscowością, w których znajdują się lokale Szlaku Kulinarnego (wykaz punktów znajduje się na stronie internetowej www.silesia.travel / informacja turystyczna) na targach turystycznych, w których wystawcą jest Śląska Organizacja Turystyczna. Można ją również pobrać ze strony www.slaskiesmaki.pl (zakładka konkurs „Poznaj Śląskie Smaki”).

 

§4. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter ogólnopolski i jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych. 

2. Każdy uczestnik konkursu posiada swoją ulotkę „Poznaj Śląskie Smaki”, która uprawnia go do udziału w konkursie. Tylna strona ulotki „Poznaj Śląskie Smaki” po wypełnieniu jej pieczątkami stanowi kupon konkursowy. Osoby niepełnoletnie, które biorą udział w konkursie, muszą dołączyć do kuponu pisemną zgodę rodziców bądź prawnych opiekunów na udział w konkursie.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie oryginału ulotki „Poznaj Śląskie Smaki” z przybitymi minimum siedmioma (7) pieczątkami uzyskanymi po nabyciu w lokalach dań z polecanego przez Śląską Organizację Turystyczną menu „Śląskie Smaki” wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym.

4. Uczestnik może przesłać jeden kupon konkursowy i przysługuje mu tylko jedna nagroda w trakcie trwania konkursu. 

5. Kupon konkursowy należy przesłać listem poleconym na adres: Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-080 Katowice z dopiskiem „Poznaj Śląskie Smaki” w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do odwołania.

6. Nagrodą w konkursie są materiały promocyjne Szlaku Kulinarnego „Śląskie Smaki”, m. in. wydawnictwo „Zbiór przepisów potraw regionalnych województwa śląskiego”, torby na zakupy, czy publikacje promocyjne województwa śląskiego. Ilość nagród jest ograniczona.

 

§5. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Śląska Organizacja Turystyczna.

2. Dane osobowe laureata będą przetwarzane w celu dostarczenia Nagrody (w tym celu zostaną przekazane firmie kurierskiej), po czym zostaną usunięte.

3. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody laureata. Zgodę można wycofać w każdym momencie, jednak będzie się to wiązało z rezygnacją z nagrody.

4. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy osoby te kwestionują prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych interesów administratora nad podstawą takiego sprzeciwu oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osób, których dane są przetwarzane.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wysyłki nagrody.

 

§6. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

3. Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540, z późn. zm.). 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu tj. 22 marca 2013 r. i obowiązuje do czasu jego odwołania.    

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Pliki do pobrania
Ulotka konkursowa Śląskie Smaki
Wyświetlenia:  349