Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej w Gliwicach

Miejscowość:
Gliwice
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej (CIKiT) służy miesz­kań­com mia­sta i tu­ry­stom in­for­ma­cjami o wy­da­rze­niach kul­tural­nych oraz a­trak­cjach tu­ry­stycz­nych Gli­wic i re­gio­nu. Można zna­leźć tutaj in­for­ma­cje o ak­tu­al­nych pro­pozy­cjach kul­tural­nych, ta­kich jak wy­sta­wy, kon­cer­ty, spek­ta­kle te­atral­ne, pro­jek­cje fil­mo­we. Dla osób za­in­te­reso­wanych zwie­dza­niem mia­sta i re­gio­nu do­stęp­ne są in­for­ma­cje o waż­nych i in­te­resu­ją­cych zabytkach, szla­kach tu­ry­stycz­nych, a także prak­tycz­ne in­for­ma­cje dotyczące o­biek­tów noc­le­gowych, ga­stro­nomicz­nych, czy usług przewodnickich.

Informacja turystyczna oferuje bez­płat­ne u­lot­ki i fol­de­ry, a także lo­kal­ne i re­gio­nal­ne in­for­ma­tory. Turyści i mieszkańcy mają moż­li­wość za­opatrze­nia się w pu­bli­ka­cje po­świę­cone za­byt­kom i hi­sto­rii re­gio­nu, a także prze­wod­ni­ki, mapy, widokówki oraz pa­miąt­ki. W gli­wic­kim CIKiT można również kupić bi­le­ty na kon­cer­ty i inne wydarzenia kulturalne.

Turysci i mieszkańcy zainteresowani zwiedzaniem Gliwic mogą bezpłatnie wypożyczyć audioprzewodniki (za pozostawianiem zwrotnej kaucji). Do wyboru są dwie trasy: "Spacerem po Starym Mieście" i "Spacerem po Śródmieściu". Dodatkowo przygotowano specjalne nagrania dla dzieci. Dostępna jest także angielska i niemiecka wersja wycieczek.

CIKiT mieści się w budynku głównym gliwickiego Centrum Przesiadkowego, w którym można korzystać z ogólnodostępnej, bezprzewodowej sieci WI-FI. Z usług Informacji Turystycznej można korzystać na miejscu, telefonicznie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

 

 

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  239
Lokalizacja:

Ul. Składowa 8a
44-100 Gliwice
Gmina: Gliwice
Powiat: Gliwice


Region turystyczny: 
Śląsk
Kategoria: 
Informacja turystyczna

Kontakt:
Telefon: +48 322 313 855


Dostępność Całoroczny
  • poniedziałek: NIECZYNNE
  • wtorek - sobota: 09.00 - 17.00, przerwa 13.00 - 14.00
  • niedziela: NIECZYNNE
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Pogoda
Katowice
Zakwaterowanie w pobliżu
Gliwice
0.61 km
Gliwice
0.68 km
Gliwice
0.79 km
Gliwice
0.85 km
Gastronomia w pobliżu
Gliwice
0.43 km
Gliwice
0.45 km
Gliwice
0.46 km
Gliwice
0.47 km