Perła 2021 za chleb żytni z Jaroszowa

Autor:
Agnieszka ŚOT
Data publikacji:
13 Październik 2021
Odsłuchaj tekst

Chleb żytni na za­kwa­sie z Go­spo­dar­stwa Rol­ne­go Kry­sty­ny i  Ry­szar­da Ha­la­bow­skich z Ja­ro­szo­wa uzy­skał na­gro­dę „Perłę 2021” w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie „Nasze Ku­li­nar­ne Dzie­dzic­two - Smaki Re­gio­nów” pod­czas fi­na­łu na tar­gach Smaki Re­gio­nów w Po­zna­niu (03.10.) Chleb uzna­no za naj­lep­szy pol­ski re­gio­nal­ny pro­dukt żyw­no­ścio­wy. Jest jed­nym z sze­ściu w wo­je­wódz­twie ślą­skim na­gro­dzo­nym w te­go­rocz­nej edy­cji i dru­gim w gmi­nie Żarki, po chle­bie ta­tar­czu­chu, po­sia­da­ją­cym taki laur. Gra­tu­lu­je­my!

- Je­ste­śmy dumni, że nasz pro­dukt zo­stał tak wy­so­ko oce­nio­ny. Jest to pięk­na ocena na­szej pracy od pod­staw – mówią Kry­sty­na i Ry­szard Ha­la­bow­scy. -  Nasz chleb żytni zo­stał no­mi­no­wa­ny do kon­kur­su w Po­zna­niu pod­czas re­gio­nal­ne­go Jar­mar­ku Pro­duk­tów Tra­dy­cyj­nych w Cho­rzo­wie w sierp­niu tego roku.

Sta­tu­et­ka „Perła” jest przy­zna­wa­na za szcze­gól­ne wa­lo­ry sma­ko­we, za spe­cy­ficz­ne i tra­dy­cyj­ne me­to­dy pro­duk­cji. Liczy się rów­nież zgod­ność z tra­dy­cją oraz zwy­cza­ja­mi kul­ty­wo­wa­ny­mi w re­gio­nie. Po­ma­ga w za­cho­wa­niu spe­cja­łów i ma za­chę­cać m.​in. rol­ni­ków, czy wła­ści­cie­li firm  do czer­pa­nia z bo­ga­tej spu­ści­zny ku­li­nar­ne­go dzie­dzic­twa i wy­ko­rzy­sta­nia jej w ofer­cie ryn­ko­wej. Or­ga­ni­za­to­rem cen­tral­nym kon­kur­su jest Pol­ska Izba Pro­duk­tu Re­gio­nal­ne­go i Lo­kal­ne­go, a part­ne­ra­mi me­ry­to­rycz­ny­mi i or­ga­ni­za­cyj­ny­mi fi­na­łów kon­kur­su w re­gio­nach są urzę­dy mar­szał­kow­skie i wo­je­wódz­kie ośrod­ki do­radz­twa rol­ni­cze­go.

Chleb żytni z Ja­ro­szo­wa można kupić po wcze­śniej­szym za­mó­wie­niu. Wy­pie­ka­ny jest w piąt­ki. Wszel­kie in­for­ma­cje pod nu­me­ra­mi te­le­fo­nów:  504 123 915, 518 367 68.

chleb

Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  4
Pogoda
Katowice